Category Archives: Concursuri

CSM Focșani 2007 a dat cei mai buni sportivi ai Vrancei în 2019 – Claudia Prisecaru, la sporturile olimpice, Daniel Fusaru, la sporturile neolimpice!

  • Este posibil ca imaginea să conţină: 3 persoane, persoane zâmbind, oameni în picioare şi pantofi
  • În clasamentele stabilite de DJST Vrancea, au mai intrat de la CSM Focșani 2007 Alexandru Iancu – taekwondo, Maria-Daciana Ciubotaru – tenis, Răzvan Burdușel – judo, la speranțe olimpice, Răzvan Condrea – tir (dublă legitimare cu CS Unirea), locul 9, Mihai Răzvan Vasiliu, la atletism (dublă legitimare, cu LPS Focșani), locul 7, Corina Ilinoiu – atletism, locul 7, Laris Borș – judo, locul 5, la sporturi olimpice.

CSM Focșani 2007 a dat Vrancei primii sportivi ai anului 2019 la sporturile olimpice ca și la sporturile neolimpice. În Gala Laureaților Sportului Vrâncean pentru anul 2019, care a avut loc vineri, 20 decembrie, de la ora 19:00, la Teatrul Municipal Maior. Gh. Pastia, Daniel Gongu, directorul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vrancea, care a organizat evenimentul, a înmânat multiplei campioane a României și medaliatei cu bronz la Campionatul European de Tineret în cursa de 3000 metri obstacole, Claudia Prisecaru, excepționala atletă de la CSM Focșani 2007, cupa și diploma pentru cel mai bun sportiv al Vrancei la sporturile olimpice în 2019! Claudia Ptrisecaru este antrenată de profesorul Cristian Orza. La sporturile neolimpice, pe primul loc s-a clasat Daniel Fusaru, multiplul campion mondial și european de karate SKDUN, tot de la CSM Focșani 2007.

În clasamentele stabilite de DJST Vrancea, au mai intrat de la CSM Focșani 2007, la speranțe olimpice Alexandru Iancu – taekwondo, antrenor, Adrian Dochiou, Maria-Daciana Ciubotaru – tenis, Răzvan Burdușel – judo, antrenor, Stănică Grosu, iar în clasamentul sportivilor de la sporturile olimpice, Răzvan Condrea – tir (dublă legitimare cu CS Unirea), antrenori, Adrian Alaci și Aurel Giurgea, locul 9, Mihai Răzvan Vasiliu, la atletism (dublă legitimare, cu LPS Focșani), antrenor, Gabriel Alexandrescu, locul 7, Corina Ilinoiu – atletism, antrenor, Marius Batog, locul 7, Laris Borș – judo, antrenori, Stănică Grosu și Iulian Surlă, locul 5, la sporturi olimpice.

CSM Focșani 2007 a dat cei mai buni sportivi ai Vrancei în 2019!
Claudia Prisecaru, la sporturile olimpice, Daniel Fusaru, la sporturile neolimpice!
• În clasamentele stabilite de DJST Vrancea, au mai intrat de la CSM Focșani 2007 Alexandru Iancu – taekwondo, Maria-Daciana Ciubotaru – tenis, Răzvan Burdușel – judo, la speranțe olimpice, Răzvan Condrea – tir (dublă legitimare cu CS Unirea), locul 9, Mihai Răzvan Vasiliu, la atletism (dublă legitimare, cu LPS Focșani), locul 7, Corina Ilinoiu – atletism, locul 7, Laris Borș – judo, locul 5, la sporturi olimpice.

CSM Focșani 2007 a dat Vrancei primii sportivi ai anului 2019 la sporturile olimpice ca și la sporturile neolimpice. În Gala Laureaților Sportului Vrâncean pentru anul 2019, care a avut loc vineri, 20 decembrie, de la ora 19:00, la Teatrul Municipal Maior. Gh. Pastia, Daniel Gongu, directorul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Vrancea, care a organizat evenimentul, a înmânat multiplei campioane a României și medaliatei cu bronz la Campionatul European de Tineret în cursa de 3000 metri obstacole, Claudia Prisecaru, excepționala atletă de la CSM Focșani 2007, cupa și diploma pentru cel mai bun sportiv al Vrancei la sporturile olimpice în 2019! Claudia Ptrisecaru este antrenată de profesorul Cristian Orza. La sporturile neolimpice, pe primul loc s-a clasat Daniel Fusaru, multiplul campion mondial și european de karate SKDUN, tot de la CSM Focșani 2007.
În clasamentele stabilite de DJST Vrancea, au mai intrat de la CSM Focșani 2007, la speranțe olimpice Alexandru Iancu – taekwondo, antrenor, Adrian Dochiou, Maria-Daciana Ciubotaru – tenis, Răzvan Burdușel – judo, antrenor, Stănică Grosu, iar în clasamentul sportivilor de la sporturile olimpice, Răzvan Condrea – tir (dublă legitimare cu CS Unirea), antrenori, Adrian Alaci și Aurel Giurgea, locul 9, Mihai Răzvan Vasiliu, la atletism (dublă legitimare, cu LPS Focșani), antrenor, Gabriel Alexandrescu, locul 7, Corina Ilinoiu – atletism, antrenor, Marius Batog, locul 7, Laris Borș – judo, antrenori, Stănică Grosu și Iulian Surlă, locul 5, la sporturi olimpice.
La sporturile olimpice, pe locul al doilea și al treilea s-au clasat judokanii Robert Alexandru Matei, de la LPS Focșani, antrenor, Iulian Surlă, respectiv Giorgia Hagianu, de la CS Unirea Focșani, antrenor, Adrian Moldoveanu.

Este posibil ca imaginea să conţină: 2 persoane, oameni în picioare

Este posibil ca imaginea să conţină: 3 persoane, persoane zâmbind, oameni în picioare şi pantofi
Este posibil ca imaginea să conţină: 6 persoane, oameni în picioare şi interior

Rezultat final al concursului pentru ocuparea postului de ingrijitor la CSM Focsani 2007

img823

Rezultatul interviului pentru ocuparea postului de îngrijitor la CSM Focșani 2007

img818

Rezultatul probei practice a concursului pentru ocuparea postului de îngrijitor la CSM Focșani 2007

img804

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului de îngrijitor la CSM Focșani 2007

img776

 

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL FOCSANI 2007         

Loc. Focsani, Str. Timisnr. 2A, jud.Vrancea, cod 620084

Tel./Fax : 0237 231483, E-mail : csmfocsani2007@yahoo.com

C.F. 20998801,  Banca : Trezoreria Focsani                                                                                                                 

A N U N Ț

Având în vedere prevederile Hotărârii  Guvernului României nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar  plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare  ( prin Hotărârea 1027/2014),

                I. Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007 organizează concurs/examen la sediul instituției din Focșani, str.Timiș, nr.2A, jud.Vrancea în vederea ocupării unui post contractual vacant de execuție, de îngrijitor, pe durată nedeterminată, dupa cum urmeaza:

        II. Componența dosarului de concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține urmatoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului autorității sau instituției publice organizatorice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate  de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, dupa caz,  adeverințele  care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitătile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae ( model europass)

Nota: Vă rugăm să aranjați documentele în dosar conform ordinii menționate mai sus

Actele prevăzute la alin 1 lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

       Date de contact

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul C.S.M.Focșani 2007 până pe data de 20.02.2019 ora 14,00.

Persoană de contact Rădulescu Anca-Diana – secretar concurs, telefon 0237/231483

       III.    Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplineasca urmatoarele condiții generale  :

a)    Condiții generale de ocupare a posturilor :

– să aibă cetațenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținand Spațiului Economic European și să aibă domiciliul în România ;

– să aibă cunoștinte de limbă română, scris și vorbit;

– să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– să aibă capacitate deplină de exercițiu;

– să aibă o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

– să indeplinească condițiile de studii și după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

– să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității de serviciu sau in legătură cu serviciul, care impiedică infăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

b)  Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de execuție de îngrijitor sunt:

– Studii medii;

– Nu se solicită vechime;

– Disponibilitate  pentru program flexibil;

– Abilități pentru manevrarea utilajelor de întreținere a terenurilor sportive;

IVConcursul va consta în:

–          Probă practică, la Stadionul Milcovul Sud, pe data de 28.02.2019, ora 10,00;

–          Probă interviu, pe data de 05.03.2019 la sediul clubului, ora 10,00;

      V.  Bibliografia  necesară în vederea susținerii concursului:

      1. Regulamentul de organizare si funcționare a CSM Focșani 2007

2. Legea nr.53/2003  Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;

( Executarea Contractului individual de muncă);

      VI. Concursul  se va desfășura după următorul calendar:

– Publicare anunț concurs : 06.02.2019

– Depunere dosare concurs: 07.02.2019  – 20.02.2019 – ora 14,00

– Selecție dosare și afișare rezultate : 20.02.2019 – ora  16,00

– Depunere contestații : 21.02.2019 – ora 14,00

– Soluționare și afișare rezultate contestații: 22.02.2019 – ora 14,00

– Susținere proba practică: 28.02.2019-  ora 10,00 la Stadionul Milcovul Sud

– Afișare rezultate probă practică : 28.02.2019  – ora 14,00

– Depunere contestații proba practică : 01.03.2019 – ora 14,00

– Soluționare contestații și afișare rezultate contestații : 04.03.2019 – ora 13,00

– Proba interviu: 05.03.2019- ora 10,00 la sediul clubului

– Afișare rezultate proba interviu: 05.03.2019– ora 14,00

– Depunere contestații: 06.03.2019 –ora 14,00

– Soluționare și afișare rezultate contestații: 07.03.2019- ora 14,00

– Afișare rezultate finale: 08.03.2019- ora 14,00

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare probă fiind de 50 puncte din 100.

DIRECTOR,

Ciubotaru Viorel

 

 

    

Rezultatul final al concursului pentru ocuparea unui post de muncitor necalificat la CSM Focșani 2007

img702

Rezultatul probei interviu a concursului pentru ocuparea funcției de muncitor necalificat în cadrul CSM Focșani 2007

img698

Rezultatul probei scrise a concursului pentru ocuparea postului de muncitor necalificat în cadrul CSM Focșani 2007

img691

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului de muncior necalificat la CSM Focșani 2007

img667